Sunday, June 13, 2010

भाग 7

आज मी खूप खुश होते ....त्याने स्वतःहूनच सकाळी मला फोन केला होता कि आज आपण भेटू का म्हणून ? मलाही त्याला भेटायचंच होत ....आम्ही रोजच्याच ठिकाणी भेटणार होतो....आमची नेहमीची जागा .....कितीतरी दिवसांपासून आमची वाट पाहत होती ...मस्त छान संध्याकाळ होती... शांत वातावरण ...हवेतही गारवा होता थोडा आणि त्यात लाटांचा आवाज ...फार छान वाटत होत मला ....

मी पोहचायच्या आधीच तो तिथे माझी वाट बघत उभा होता ...उगाचच थोडस मंद स्मित केल त्याने रोजच्या सारख नाही विचारल " का उशीर केलास म्हणून...." काहीच नाही बोलला बस !! मी आले तशी आम्ही थोड पुढे गेलो असचं चालत ....मग बसलो वाळूत. माहित नाही पण मला आज थोडं त्याच वागण काहीस वेगळ वाटत होत तो खूप शांत वाटत होता रोजच्यासारखा नाही बोलत होता आणि बसलाही माझ्या पासून थोडा दूर....मी सहजच बोलले ''आता मध्ये काय कोणाला झोपायला जागा ठेवली आहेस ?'' त्यावरही काहीच बोलला नाही ...नाहीतर माझ्या pj वर त्याची comment असायचीच....मी त्याच्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने बघत होते पण तो माझ्या नजरेलाही नजर देत नव्हता ...नक्कीच त्याचं मनात काहीतरी चालू होत .....माझ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली....

No comments:

Post a Comment