Sunday, June 13, 2010

भाग 9

तो हाक मारत होता बहुतेक.... पण माझ लक्षच नव्हत सगळ जग थांबलंय आणि मी चालतेय असंच वाटत होत मला...पुढंच नीटस दिसतही नव्हत मला माझे डोळे भरून गेले होते ...

डोक्यात विचारांचं चक्र चालू होत ....सगळी नाती अशीच असतात अप्पलपोटी अन स्वार्थी...प्रत्येकाला आपल्याकडून काहीतरी हवच असत आणि त्यांना हव ते मिळाल , आपल काम संपल कि सगळे असेच जातात एकट करून....मला कळत नव्हते मी कुठे चालले होते ....बस चालत होते जसा रस्ता मिळेल तसा माझ्या तुटलेल्या विश्वासासोबत.....
मला आता दूर जायचं होत सगळ्या भासांपासून दूर .....नात्यांच्या मृगजळापासून खूप दूर .....

समाप्त

No comments:

Post a Comment